.
.

Gia Lai kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Thứ Bảy, 02/04/2022, 08:06 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 31-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kế hoạch số 70-KH/TU về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW; tạo bước chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng thuyết phục, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn.
 
Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo theo quy định, nhất là việc lấy phiếu tín nhiệm trong ban chấp hành đảng bộ các cấp đối với ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp. Tiếp tục giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng; thường xuyên sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh liên quan đến các nội dung của công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp, chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước…
 
Tại Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các ban Đảng, cơ quan, đơn vị, huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc nhằm triển khai có hiệu quả. 
 
KIỀU PHAN
 
.